بیمه مسئولیت هواپیما

بیمه مسئولیت هواپیما

با استفاده زیاد از هواپیما و طیف گسترده کاربرد آن، تحت پوشش بیمه‌ ای  قرار دادن ریسک‌ های مربوط به استفاده از هواپیماها امری بدیهی و غیر قابل اجتناب است. در نتیجه پوشش بیمه‌ ای  تحت عنوان بیمه هواپیما به وجود آمد.

این‌ نوع‌ بیمه‌، پوشش‌های مورد نیاز بیمه‌ گذاران‌ را در مقابل خطرات‌ مربوط به‌ هواپیما مانند مالکیت‌، اداره‌، تعمیر و نگهداری و یا فروش‌ ارائه‌ می‌دهد. در این‌ مقاله اشاره‌ مختصری به‌ بیمه‌ بدنه‌ و مسئولیت‌ داریم.

در صورت‌ بروز حادثه‌ بیمه‌ هواپیما نیز مانند بیمه‌ اتومبیل‌، هم‌ خسارت‌‌های مالی به‌ وسیله‌ نقلیه‌ و هم‌ خسارت‌‌های مالی و جانی وارد به‌ افراد ثالث‌ را شامل‌ می‌ شود. 

هواپیما و خطرات‌ پرواز دارای مسائل‌ و مشکلات‌ خاص‌ خود می باشد.

ریسک‌ های فاجعه ‌آمیز هواپیما معمولا همراه با صدمات بدنی و فوت‌ انسان‌ها و خسارت‌های مالی وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌می باشد. پیچیدگی تکنولوژی، ساخت‌ و پیدایش‌ هواپیماهای جدید با ظرفیت‌های بیشتر برای حمل‌ مسافر، بار و سوخت‌، باعث افزایش مشکلات در این نوع از بیمه شده است.

اصول کلی قرارداد بیمه‌ بدنه‌ و بیمه مسئولیت هواپیما :

 • نوع‌ هواپیمایی که‌ بیمه‌ می‌شود.
 • خصوصیات‌، دانش‌ فنی و ساعت‌ پرواز خلبان‌.
 • موقعیت‌ جغرافیایی که‌ هواپیما در آن‌ مناطق‌ تردد می‌ کند.
 • کاربری و اهدافی که‌ هواپیما برای انجام‌ آن‌ به‌ کار می‌رود

پوشش‌های بدنه‌ بیمه هواپیما

بیمه بدنه هواپیما شامل پوشش خسارت‌‌های متداول مانند آتش‌ سوزی، دزدی، طوفان‌ و خسارت‌‌های زمینی (تصادف‌ غیر از مواقع‌ پرواز)می باشد. این نوع بیمه‌ به‌ صورت‌ تمام‌ خطر است‌ و به‌ اشکال‌ زیر ارائه‌ می‌شود:

الف) بیمه‌ تمام‌ خطر در زمانی که‌ هواپیما در حرکت‌ نیست

تمام خسارت‌‌ها و فقدان‌ فیزیکی هواپیما هنگامی که‌ در فرودگاه‌ (زمین‌) قرار دارد و از نیروی محرکه‌ خود برای ‌حرکت‌ و جابجایی استفاده‌ نمی کند، تحت‌ پوشش‌ این‌ نوع‌ بیمه‌ قرار می‌گیرد.

ب) بیمه‌ تمام‌ خطر به جز مواقعی که‌ هواپیما در پرواز است ‌

تمام خسارت‌‌ها و فقدان‌ فیزیکی هواپیما در روی زمین‌ حتی خسارت‌‌های زمان‌ جابجایی هواپیما تحت‌ پوشش‌ این‌ نوع‌ بیمه‌ قرار می‌گیرد.

ج) بیمه‌ تمام‌ خطر، بر روی زمین‌ و در زمان‌ پرواز

تمام خسارت‌‌ها و فقدان‌ ناشی از حرکت‌، توقف‌ و یا جابجایی هواپیما بر روی زمین‌ و در زمان‌ پرواز، تحت‌ پوشش‌ این‌ نوع‌ بیمه‌ قرار می‌گیرد.

 

موارد استثناء شده‌ ی بیمه‌ بدنه، در بیمه‌ نامه‌‌های صادره‌ تا حدودی با یکدیگر متفاوت‌ هستند؛ اما جنبه‌ عمومی که‌ در تمام‌ بیمه ‌نامه‌ها یافت‌ می‌شود به‌ شرح‌ زیر است‌:

 • در صورتی که هواپیما برای ‌مصارف‌ غیر قانونی و با اطلاع و رضایت‌ بیمه‌گذار به‌ کار گرفته‌ شود.
 • زمانی که‌ هواپیما در خارج‌ از محدوده‌ جغرافیایی قید شده در بیمه‌ نامه‌ فعالیت‌ کند.
 • در صورتی که‌ از هواپیما برای مصارف غیر از آنچه‌ در بیمه ‌نامه‌ قید شده‌ است، استفاده شود‌.
 • هدایت‌ هواپیما توسط فرد دیگری غیر از خلبان‌ آن‌، مگر در مواردی که‌ عمل‌ جابجایی انجام‌ می گیرد.
 • هنگامی که‌ شرایط قابلیت‌ پرواز هواپیما و یا اعتبار گواهینامه‌ خلبانی خلبان‌ نقض‌ شده،‌ اما پرواز انجام‌ شده‌ است‌.
 • در صورتی که‌ هواپیما در زمان پرواز بعضی از قوانین‌ و مقررات‌ هواپیمایی کشوری را با موافقت‌ بیمه ‌گذار، نقض‌ کرده‌ باشد.

 

 • خسارت‌های ناشی از کهنگی و فساد لاستیک‌های هواپیما، مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه نامه شرایط دیگری درج شده باشد.
 • خسارت‌‌های ناشی از تغییر و تبدیل‌ هواپیما.
 • جنگ‌، اعتصاب‌، شورش‌ 
 • خسارت‌‌های ناشی از عدم‌ استفاده‌ از هواپیما.

 

پوشش‌های بیمه مسئولیت هواپیما

بیمه مسئولیت هواپیما ، دارای سه ‌نوع ‌پوشش‌ است که ‌حدود مسئولیت ‌هر یک ‌از آنها با یکدیگر متفاوت‌ است

الف) صدمات بدنی، به‌ استثنای مسئولیت‌ در قبال‌ سرنشینان‌ هواپیما

این‌ نوع ‌بیمه‌، بیمه‌گذار را در مقابل اقدامات‌ و دادخواهی قانونی اشخاص‌ ثالث‌ برای مواردی مانند صدمات ‌بدنی، بیماری و مرگ‌ در اثر حادثه‌ در قبال‌ مالکیت‌، تعمیر و نگهداری و کاربرد هواپیما با توجه‌ به‌ شرایط مندرج‌ در بیمه ‌نامه‌ پوشش می‌دهد.

در این‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای غرامت‌ هر فرد در قبال‌ فوت‌ و یا صدمات‌ بدنی مشخص‌ است‌ و حداکثر میزان تعهد بیمه‌گر برای خسارت‌‌های رخ داده در اثر هر حادثه‌ نیز معین‌ است‌.

ب) صدمات بدنی سرنشینان‌ هواپیما

این‌ نوع ‌بیمه مسئولیت هواپیما ، بیمه‌گذار را در مقابل اقدامات‌ و دادخواهی قانونی اشخاص‌ ثالث‌ برای مواردی مانند صدمات ‌بدنی، بیماری و مرگ‌ در اثر حادثه‌ هواپیما با توجه‌ به‌ شرایط مندرج‌ در بیمه‌ نامه‌ پوشش می‌دهد. در این‌ نوع‌ پوشش بیمه‌ای  غرامت‌ هر فرد در قبال‌ فوت‌ و یا صدمات‌ بدنی مشخص‌ است‌ و حداکثر میزان تعهد بیمه‌گر نیز برای خسارت‌‌های رخ داده در اثر هر حادثه‌ معین‌ شده‌ است‌.

ج) بیمه‌ مسئولیت‌ خسارت‌‌های مالی

این‌ نوع‌ بیمه مسئولیت هواپیما ، بیمه‌گذار را در مقابل دعاوی و خسارت‌های مالی ناشی از فعالیت‌های مربوط به‌ مالکیت‌، تعمیر و نگهداری و یا کاربرد هواپیما، پوشش می‌دهد. میزان مسئولیت‌ بیمه‌گر برای هر حادثه‌ معین ‌است‌.

 

خسارت‌های خارج‌ از تعهد بیمه‌گر (استثنائات‌)

بیمه‌گران‌ مختلف‌ شرایط متفاوتی در مورد بیمه هواپیما دارند، اما به‌ طور کلی موارد ‌استثنا‌ شده به‌ شرح‌ زیر است‌:

 • خسارت‌‌های بدنی وارد به‌ خود بیمه‌گذار.
 • خسارت‌‌های بدنی وارد به‌ کارکنان ‌بیمه‌گذار در طول‌ مدت ‌خدمت‌ و اعتبار بیمه‌ نامه‌.
 • خسارت‌‌های مالی وارد به‌ اشیاء و اموال‌ بیمه‌گذار، زمانی که‌ متعلق‌ به‌ وی یا در تصرف‌ و کنترل‌ او باشد.
 • مسئولیت‌های بیمه‌گذار برای صدمات بدنی و یا خسارت‌‌های مالی ایجاد شده در اثر تولید، ساخت‌ و یا فروش ‌هواپیما و قطعات‌ و لوازم‌ یدکی آن‌ و یا ناشی از هرگونه‌ عملیات‌ خدماتی (سرویس‌)
 • مسئولیت‌ بیمه‌گذار هنگامی که‌ هواپیما با اجازه‌ وی، و بدون‌ توجه‌ به‌ گواهی قابلیت‌ پرواز و یا نادیده‌ گرفتن‌ برخی از قوانین‌ هواپیمایی کشوری، اقدام‌ به‌ پرواز نماید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *